Skip to content
Prijímacie konanie

Prijímacie konanie pre

Bc. štúdium

 • vysoká škola DTI otvára a uchádzačom o štúdium ponúka v akademickom roku 2022/2023 bakalárske štúdium v akreditovaných študijných programoch:

  1. UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY

  Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
  Forma štúdia:  externá, denná
  Štandardná dĺžka štúdia:  3 roky

  2. MANAŽMENT

  Študijný odbor: 3.3.15 manažment
  Forma štúdia: externá, denná
  Štandardná dĺžka štúdia:  3 roky

  2. MANAŽMENT SLUŽIEB V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

  Študijný odbor: 3.3.15 manažment
  Forma štúdia: externá, denná
  Štandardná dĺžka štúdia:  3 roky

  PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

  • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
  • Na štúdium budú absolventi stredných škôl prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole.

   PRIJÍMACIE KONANIE

  • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky.
  • Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:
   • Riadne vyplnené tlačivo
   • Prílohy:
   • overená kópia maturitného vysvedčenia
   • tohoroční maturanti predložia maturitné vysvedčenie v deň zápisu na štúdium
   • životopis

  Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
  Vysoká škola DTI
  Sládkovičova 533/20
  018 41 Dubnica nad Váhom

  TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY

  Učiteľstvo praktickej prípravy
  Riadny termín: do 31.03.2022
  Náhradný termín: do 30.09.2022
  Manažment
  Riadny termín: do 31.03.2022
  Náhradný termín: do 30.09. 2022

  ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM

  Učiteľstvo praktickej prípravy

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
  Školné na semester v akademickom roku 2022/2023:  335,- eur externá aj denná forma

   

  Manažment

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
  Školné na semester v akademickom roku 2022/2023:  495,- eur externá aj denná forma

  INFORMÁCIE

  Riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku s prílohami je potrebné zaslať na adresu:
  Vysoká škola DTI
  Sládkovičova 533/20
  018 41 Dubnica nad Váhom
  Tel.:       +421 42 44 24 123
  Mobil:    +421 907 433 466
  Email:    info@dtilucenec.sk
  Web:      www.dti.sk
 • Na stiahnutie

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium

UČITEĽSTVO EKONOMICKÝCH PREDMETOV

Šudijný odbor: 1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Forma štúdia:  externá, denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Metóda štúdia: kombinovaná

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Učiteľstvo praktickej prípravy“, \”Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch\” alebo v príbuznom študijnom programe
 • Na štúdium budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, na základe posúdenia predpokladov uchádzača úspešne absolvovať štúdium v rámci prijímacieho konania. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.

PRIJÍMACIE KONANIE:

 • začína dňom podania písomnej prihlášky a je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci prihlášky na štúdium.

Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

 • riadne vyplnené tlačivo PRIHLÁŠKA (stiahni tu),
 • prílohy:
 • overená kópia vysokoškolského diplomu (absolventi DTI v Dubnici nad Váhom priložia neoverenú kópiu vysokoškolského diplomu)
 • životopis
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (neplatí pre absolventov DTI).

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK:

Riadny termín: do 31.03.2022
Náhradný termín: do 30.06.2022

ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE (UEP)

Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
Školné na semester v akademickom roku 2022/2023: 515,- eur

 INFORMÁCIE

Riadne vypísanú a podpísanú prihlášku na štúdium s prílohami je potrebné zaslať na adresu:
Vysoká škola DTI
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.:      +421 42 4424123, kl. 103
Mobil:  +421 907 433 466
Email:     studijne@dti.sk
Web:       www.dti.sk
Prijímacie konanie

Rigorózne konanie

 • Vysoká škola DTI v zmysle § 53 ods. 9 a 10 a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 27 Študijného poriadku DTI prijíma v roku 2019 prihlášky na rigorózne pokračovanie v študijnom odbore: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v študijných programoch:

  – Učiteľstvo technických predmetov
  – Učiteľstvo ekonomických predmetov

  Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Rigoróznou skúškou uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej odbornej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný samostatne si osvojovať nové vedecké poznatky a aplikovať ich tvorivým spôsobom v praxi.

  Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr“.)

  RIGORÓZNE KONANIE

  • Rigorózne konanie sa začína podaním prihlášky s prílohami.
  • Prihláška na rigoróznu skúšku musí obsahovať:
   • Riadne vyplnené tlačivo PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNE KONANIE
   • Prílohy:
    • úradne overená kópia vysokoškolského diplomu (aj absolventi DTI),
    • úradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, resp. overená kópia vysvedčenia/osvedčenia o štátnej skúške, (aj absolventi DTI)
    • životopis,
    • absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópie nostrifikovaných dokladov o vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí a nostrifikačnú doložku, ak sa nostrifikácia vyžaduje,
    • zoznam publikovaných prác, ak také uchádzač má.
  • Ak prihláška nespĺňa stanovené požiadavky alebo neobsahuje požadované prílohy, rektor vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. V prípade, že sa tak bez dostatočného zdôvodnenia nestane, je rigorózne konanie ukončené.
  • O prijatí uchádzača na rigorózne konanie rozhodne rektor.
  • Rozhodnutie o prijatí uchádzača na rigorózne konanie spolu s výzvou o zaplatení poplatku za rigorózne konanie dostane uchádzač písomne spravidla do jedného mesiaca od prijatia prihlášky.
  • V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.
  • Rigorózna práca je samostatná odborná práca, ktorá prináša nové poznatky, obsahuje vlastný výskum realizovaný uchádzačom. Rozsah rigoróznej práce je 90 – 120 normostrán bez príloh. Rigorózna práca je písaná v štátnom jazyku alebo v českom jazyku. Ak je rigorózna práca napísaná v inom ako štátnom jazyku, musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku (8-10 strán).
 • Na stiahnutie

 • Uchádzač podáva prihlášku aj s prílohami na adresu:

  Vysoká škola DTI
  Sládkovičova 533/20
  018 41 Dubnica nad Váhom

  POPLATKY:

  • Poplatok za rigorózne konanie:  622,- EUR
  • Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní titulu „PaedDr“  52,00 EUR

  TÉMY RIGORÓZNYCH PRÁC

 • Na stiahnutie

 • Uchádzač môže predložiť aj vlastnú tému rigoróznej práce, ktorú po posúdení odbornou komisiou môže rektor schváliť. Téma rigoróznej práce nesmie byť zhodná s témou diplomovej práce uchádzača.

  RIGORÓZNE SKÚŠKY

  Uchádzač musí rigoróznu prácu odovzdať do 12 mesiacov od prijatia uchádzača na rigorózne konanie. Po posúdení a prijatí rigoróznej práce na obhajobu a po splnení všetkých podmienok, ktoré sú na vykonanie rigoróznej skúšky stanovené zákonom a internými predpismi školy, môže uchádzať pristúpiť k rigoróznej skúške. Termín rigoróznej skúšky určí rektor.

  RIGORÓZNA SKÚŠKA pozostáva z:

  • obhajoby rigoróznej práce,
  • zo skúšky z určených študijných predmetov:
  1. predmety zo širšieho vedného základu:
  • pedagogika – všeobecná pedagogika, teória vyučovania, teória výchovy, metodológia pedagogického výskumu,
  • psychológia – psychológia školy, učenia a výchovy, aplikácia sociálnej psychológie v škole, aplikácia psychológie osobnosti v škole,
  1. predmet súvisiaci so zameraním rigoróznej práce (odborová didaktika)

  TÉZY NA RIGORÓZNE SKÚŠKY

 • Na stiahnutie