Skip to content
Prijímacie konanie
 • Prijímacie konanie pre Bc. štúdium

  • Vysoká škola DTI otvára a uchádzačom o štúdium ponúka v akademickom roku 2023/2024 bakalárske štúdium v akreditovaných študijných programoch:

   1. UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY

   Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy 
   Forma štúdia: denná
   Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

    

   2. UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY V EKONOMICKÝCH PREDMETOCH

   Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
   Forma štúdia: denná, externá
   Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
    

   3. MANAŽMENT

   Študijný odbor: ekonómia a manažment
   Forma štúdia: denná, externá 
   Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
    

   PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

   • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
   • Na štúdium budú absolventi stredných škôl prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole. 

    PRIJÍMACIE KONANIE

   • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky. 
   • Prihlášky môžete podať poštou, alebo e-mailom.
   • Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:
    • Riadne vyplnené tlačivo
    • Prílohy:
     • oskenovaná kópia maturitného vysvedčenia
    • tohoroční maturanti predložia maturitné vysvedčenie v deň zápisu na štúdium. Pokiaľ sa zápis uskutoční elektronickou formou, overené dokumenty a potvrdenia uchádzači doručia dodatočne po zápise poštou. O ďalšom postupe budú zo strany našej vysokej školy informovaní.
    • životopis

   Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
   Vysoká škola DTI
   Sládkovičova 533/20
   018 41 Dubnica nad Váhom

   alebo e-mailom na: prihlasky@dti.sk 

   TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY

   Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
   Riadny termín: do 31. 03. 2024
   Náhradný termín: do 30. 06. 2024
   Dodatočný termín: do 30. 09.2024
      
   Učiteľstvo praktickej prípravy  
   Riadny termín: do 31. 03. 2024
   Náhradný termín: do 30. 06. 2024
   Dodatočný termín: do 30. 09.2024
      
   Manažment  
   Riadny termín:  do 31. 03. 2024
   Náhradný termín:  do 30. 06. 2024
   Dodatočný termín:  do 30. 09.2024
      

    

   ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM

   Učiteľstvo praktickej prípravy

   Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
   Školné na semester v akademickom roku 2024/2025: 365 – eur

   Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

   Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
   Školné na semester v akademickom roku 2024/2025: 365 – eur

   Manažment

   Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
   Školné na semester v akademickom roku 2024/2025: 495 – eur

   INFORMÁCIE

   Riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku s prílohami je potrebné zaslať na adresu:
   Vysoká škola DTI
   Sládkovičova 533/20
   018 41 Dubnica nad Váhom
   alebo e-mailom na: prihlasky@dti.sk   
      
   Tel.:       +421 42 44 24 123
   Mobil:    +421 907 433 466
   Email:    studijne@dti.sk
   Web:      www.dti.sk
  • Na stiahnutie

   
Prijímacie konanie

Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium

 • 1. UČITEĽSTVO EKONOMICKÝCH PREDMETOV

  Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
  Forma štúdia: denná, externá
  Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
  Metóda štúdia: kombinovaná

  2. MANAŽMENT

  Študijný odbor: ekonómia a manažment
  Forma štúdia: denná, externá
  Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
  Metóda štúdia: kombinovaná

  PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

  • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa § 56 ods. 2 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

  • Na štúdium budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, na základe posúdenia predpokladov uchádzača úspešne absolvovať štúdium v rámci prijímacieho konania. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.

   

  PRIJÍMACIE KONANIE:

  • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky. Prihlášky môžete podať poštou, alebo e-mailom.
  • K prihláške na štúdium stačí doložiť neoverené kópie (skeny) dokumentov v elektronickej podobe. Overené dokumenty a potvrdenia uchádzači doručia dodatočne po zápise poštou. O ďalšom postupe budú zo strany našej vysokej školy informovaní.

  Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

  • riadne vyplnené tlačivo
  • prílohy:
  • oskenovaná kópia vysokoškolského diplomu (absolventi VŠ DTI v Dubnici nad Váhom priložia neoverenú kópiu vysokoškolského diplomu)
  • životopis
  • oskenovaná kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (neplatí pre absolventov VŠ DTI).

   

  TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK

  Riadny termín:do 31. 03. 2024
  Náhradný termín:do 30. 06. 2024
  Dodatočný termín:do 30. 09. 2024

   

  ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE (UEP)

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
  Školné na semester v akademickom roku 2024/2025: 566 – eur
   

  ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE (Manažment)

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
  Školné na semester v akademickom roku 2024/2025: 654 – eur
   

   INFORMÁCIE

  Riadne vypísanú a podpísanú prihlášku na štúdium s prílohami je potrebné zaslať na adresu:
  Vysoká škola DTI
  Sládkovičova 533/20
  018 41 Dubnica nad Váhom
  alebo e-mailom na: prihlasky@dti.sk 
   
  Tel.:      +421 42 4424123, kl. 103
  Mobil:   +421 907 433 466
  Email:     studijne@dti.sk
  Web:       www.dti.sk
 • Na stiahnutie

Prijímacie konanie

Rigorózne konanie

 • Vysoká škola DTI v zmysle § 53 ods. 9 a 10 a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 27 Študijného poriadku VŠ DTI prijíma v roku 2024 prihlášky na rigorózne pokračovanie v študijných odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy (kód 7605) Ekonómia a manažment (kód 6213).

  Rigoróznou skúškou uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej odbornej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný samostatne si osvojovať nové vedecké poznatky a aplikovať ich tvorivým spôsobom v praxi.

  • Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr“.).
  • Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore Ekonómia a manažment, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr“.)

  RIGORÓZNE KONANIE

  • Rigorózne konanie sa začína podaním prihlášky s prílohami.
  • Prihlášky môžete podať poštou, alebo e-mailom. Odporúčame prihlášku zaslať e-mailom (aj bez podpisu uchádzača).
  • Prihláška na rigoróznu skúšku musí obsahovať:
   • Riadne vyplnené tlačivo PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNE KONANIE
   • Prílohy:
    • úradne overená kópia vysokoškolského diplomu,
    • úradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, resp. osvedčenia o štátnej skúške,
    • životopis,
    • absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópie nostrifikovaných dokladov o vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí a nostrifikačnú doložku, ak sa nostrifikácia vyžaduje,
    • zoznam publikovaných prác, ak také uchádzač má.
  • Ak prihláška nespĺňa stanovené požiadavky alebo neobsahuje požadované prílohy, rektor vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. V prípade, že sa tak bez dostatočného zdôvodnenia nestane, je rigorózne konanie ukončené.
  • O prijatí uchádzača na rigorózne konanie rozhodne rektor.
  • Rozhodnutie o prijatí uchádzača na rigorózne konanie spolu s výzvou o zaplatení poplatku za rigorózne konanie dostane uchádzač písomne spravidla do jedného mesiaca od prijatia prihlášky.
  • V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.
  • Rigorózna práca je samostatná odborná práca, ktorá prináša nové poznatky, obsahuje vlastný výskum realizovaný uchádzačom. Rozsah rigoróznej práce je 90 – 120 normostrán bez príloh. Rigorózna práca je písaná v štátnom jazyku alebo v českom jazyku. Ak je rigorózna práca napísaná v inom ako štátnom jazyku, musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku (8-10 strán).
 • Na stiahnutie

 • Uchádzač podáva prihlášku aj s prílohami na adresu:

  Vysoká škola DTI
  Sládkovičova 533/20
  018 41 Dubnica nad Váhom

  alebo e-mailom na: berova@dti.sk

  POPLATKY:

  • Poplatok za rigorózne konanie PaedDr.:  622,- EUR
  • Poplatok za rigorózne konanie PhDr.:  650,- EUR
  • Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní titulu PaedDr. resp. PhDr.: 52,00 EUR

  TÉMY RIGORÓZNYCH PRÁC

 • Na stiahnutie

 • Uchádzač môže predložiť aj vlastnú tému rigoróznej práce, ktorú po posúdení odbornou komisiou môže rektor schváliť. Téma rigoróznej práce nesmie byť zhodná s témou diplomovej práce uchádzača.

  RIGORÓZNE SKÚŠKY

  Uchádzač musí rigoróznu prácu odovzdať do 12 mesiacov od prijatia uchádzača na rigorózne konanie. Po posúdení a prijatí rigoróznej práce na obhajobu a po splnení všetkých podmienok, ktoré sú na vykonanie rigoróznej skúšky stanovené zákonom a internými predpismi školy, môže uchádzať pristúpiť k rigoróznej skúške. Termín rigoróznej skúšky určí rektor.

  RIGORÓZNA SKÚŠKA pozostáva z:

  • obhajoby rigoróznej práce,
  • zo skúšky z určených študijných predmetov:
  1. predmety zo širšieho vedného základu:
  • pedagogika – všeobecná pedagogika, teória vyučovania, teória výchovy, metodológia pedagogického výskumu,
  • psychológia – psychológia školy, učenia a výchovy, aplikácia sociálnej psychológie v škole, aplikácia psychológie osobnosti v škole,
  1. predmet súvisiaci so zameraním rigoróznej práce (odborová didaktika)

  TÉZY NA RIGORÓZNE SKÚŠKY

 • Na stiahnutie

 • TÉZY NA RIGORÓZNE SKÚŠKY –  PhDr. Manažment

 • Na stiahnutie

 • Podrobnejší postup rigorózneho konania je určený Študijným poriadkom VŠ DTI

  INFORMÁCIE

  PaedDr. Simona Vojtášová Berová, poverená referentka pre rigorózne konanie
  Mobil: +421 917 351 365
  E-mail: berova@dti.sk