Skip to content

Ponuka štúdia

Ponuka štúdia

Bakalárske študijné programy:

Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch (študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy),

Manažment (študijný odbor Ekonómia a manažment)

Učiteľstvo praktickej prípravy  (študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy),

Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

  • Odbor:
   učiteľstvo a pedagogické vedy
  • Stupeň vysokoškolského štúdia:
   I. stupeň
  • Forma štúdia:
   denná, externá
  • Štandardná dĺžka štúdia:
   3 roky denná a externá forma
  • Cena za semester:
   365 € denná forma / 365 € externá forma
  • Bakalársky študijný program Učiteľstvo praktickej prípravy, akreditovaný v rámci študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy, je zameraný na prípravu kvalifikovaných učiteľov predovšetkým pre oblasť praktického profesijného výcviku žiakov na stredných odborných školách.

   Absolventi trojročného bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch sú schopní koncipovať a vyučovať tie profesijné praktické predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v profesijnom odbore ekonomika, pripravení viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v  oblasti profesijného zamerania na ekonomiku na stredných odborných školách, schopní integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou, zabezpečovať administratívno–technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní, schopní vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore, pripravení študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.), permanentne sa vzdelávať a majú získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

   ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

   Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania (Bc.) v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je:

   • schopný koncipovať a vyučovať tie profesijné predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v príslušnom profesijnom odbore,
   • pripravený viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v konkrétnej oblasti profesijného zamerania na stredných odborných školách,
   • schopný integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou,
   • schopný zabezpečovať administratívno – technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní,
   • pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.),
   • schopný vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore,
   • pripravený permanentne sa vzdelávať a má získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

   Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý vykonávať profesiu:

   • učiteľa (majstra odbornej výchovy) odborného praktického výcviku a ďalších praktických (zručnostných) profesijných predmetov na stredných odborných školách,
   • administratívno – technického pracovníka pre zabezpečovanie praktického vyučovania v odbornom vzdelávaní,
   • inštruktora predmetnej odbornej oblasti v mimoškolskej činnosti s mládežou.

Manažment

  • Odbor:
   ekonómia a manažment
  • Stupeň vysokoškolského štúdia:
   I. stupeň
  • Forma štúdia:
   denná, externá
  • Štandardná dĺžka štúdia:
   3 roky denná a externá forma
  • Cena za semester:
   495 € denná forma / 495 € externá forma
  • Bakalársky študijný program Manažment je akreditovaný v študijnom odbore ekonómia a manažment a poskytuje teoretickú a praktickú prípravu pre pozíciu junior manažér. Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažment:

   • je schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,

   • sa môže uplatniť vo všetkých odvetviach podnikania aj vo verejnej a nevládnej sfére.

   ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

   Absolvent bakalárskeho študijného programu manažment, akreditovaného v rámci študijného odboru ekonómia a manažment:

   • je schopný prezentovať svoje názory a pracovné návrhy pred tímom spolupracovníkov aj nadriadených,
   • riadiť skupinu ľudí, plánovať, organizovať, koordinovať, motivovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej skupiny,
   • uplatňovať psychologické, sociologické, etické prvky pri riadení skupiny ľudí,
   • zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,
   • uplatniť dané znalosti a zručnosti vo všetkých odvetviach aj vo verejnej a nevládnej sfére,
   • pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr. alebo Ing. – senior manažér).
   
   
   
 

Učiteľstvo praktickej prípravy

  • Odbor:
   učiteľstvo a pedagogické vedy
  • Stupeň vysokoškolského štúdia:
   I. stupeň
  • Forma štúdia:
   denná
  • Štandardná dĺžka štúdia:
   3 roky
  • Cena za semester:
   365 € denná forma /  365 € externá forma
  • Bakalársky študijný program Učiteľstvo praktickej prípravy, akreditovaný v rámci študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy, je zameraný na prípravu kvalifikovaných učiteľov predovšetkým pre oblasť praktického výcviku žiakov na stredných odborných školách. Študijný program poskytuje všetkým študentom v rámci spoločného základu potrebné vedomosti v oblasti pedagogiky a psychológie prostredníctvom skupín predmetov zameraných na tieto vedné disciplíny. Zároveň umožňuje od druhého ročníka diferenciáciu štúdia výberom voliteľných predmetov v rámci troch odborových špecializácií, ktoré umožňujú získať potrebné profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej odbornej oblasti. Štruktúra týchto odborných predmetov je preto rozčlenená do troch blokov, ktoré reprezentujú príslušnú profesijnú oblasť.Sú to bloky predmetov v rámci profesijných oblastí:

   1. Elektrotechnika
   2. Ekonomika a administratíva
   3. Strojárstvo

   ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

   Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania (Bc.) v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je:

   • schopný koncipovať a vyučovať tie profesijné predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v príslušnom profesijnom odbore,
   • pripravený viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v konkrétnej oblasti profesijného zamerania na stredných odborných školách,
   • schopný integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou,
   • schopný zabezpečovať administratívno – technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní,
   • pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.),
   • schopný vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore,
   • pripravený permanentne sa vzdelávať a má získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

   Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy je spôsobilý vykonávať profesiu:

   • učiteľa (majstra odbornej výchovy) odborného praktického výcviku a ďalších praktických (zručnostných) profesijných predmetov na stredných odborných školách,
   • administratívno – technického pracovníka pre zabezpečovanie praktického vyučovania v odbornom vzdelávaní,
   • inštruktora predmetnej odbornej oblasti v mimoškolskej činnosti s mládežou.
Ponuka štúdia

Magisterské študijné programy:

Učiteľstvo ekonomických predmetov
Odbor:
učiteľstvo a pedagogické vedy

Manažment

Odbor:
ekonómia a manažment


Stupeň vysokoškolského štúdia:
II. stupeň

Učiteľstvo ekonomických predmetov

  • Odbor:
   učiteľstvo a pedagogické vedy
  • Stupeň vysokoškolského štúdia:
   II. stupeň
  • Forma štúdia:
   denná, externá
  • Štandardná dĺžka štúdia:
   denná forma štúdia – 2 roky, externá forma štúdia – 2 roky
  • Cena za semester:
   566 € denná forma / 566 € externá forma
  • Študijný program umožňuje rozšíriť a prehĺbiť poznatky získané štúdiom na prvom stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo v príbuznom študijnom programe. Absolventi študijného programu disponujú okrem vedomostí z disciplín svojej odborovej špecializácie aj poznatkami z teórie odborného vzdelávania, pedagogicko-psychologických predmetov, zručnosťami z odborovej didaktiky ekonomických predmetov, metodológie vedy, pedagogického výskumu a i.

   ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

   Absolvent druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (Mgr.) v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je:

   • spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa ekonomických predmetov na stredných odborných školách,
   • spôsobilý vykonávať profesiu školského metodika pre výučbu skupín ekonomických predmetov v rámci odborného vyučovania,
   • špecializovaného pracovníka štátnej správy, resp. metodika odborných inštitúcií pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku,
   • schopný projektovať, realizovať a reflektovať výučbu v triede, teda zvláda učiteľskú spôsobilosť,
   • schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre vyučovací proces a na projektovaní celoživotného vzdelávania dospelých v odbornom zameraní,
   • schopný využívať získané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojho odboru,
   • pripravený študovať na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (PhD.),
   • pripravený permanentne sa vzdelávať a profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

   Absolvent druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý vykonávať profesiu:

   • učiteľa ekonomických predmetov na stredných odborných školách,
   • učiteľa niektorých odborných predmetov na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania (SOŠ),
   • školského metodika pre výučbu skupín ekonomických predmetov v rámci odborného vyučovania,
   • špecializovaného pracovníka štátnej správy, resp. metodika odborných inštitúcií pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku,
   • odborného pracovníka schopného participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu ako aj na projektovaní príslušných úsekov celoživotného vzdelávania dospelých,
   • špecializovaného pracovníka štátnej správy,
   • lektora v oblasti ďalšieho vzdelávania a v oblasti vzdelávania dospelých.

Manažment

  • Odbor:
   ekonómia a manažment
  • Stupeň vysokoškolského štúdia:
   II. stupeň
  • Forma štúdia:
   denná, externá
  • Štandardná dĺžka štúdia:
   denná forma štúdia – 2 roky, externá forma štúdia – 2 roky
  • Cena za semester:
   654 € denná forma / 654 € externá forma
  • Študijný program „Manažment“ prispieva k rozvoju poznania v manažmente, ekonomike a ekonómii, kladie sa dôraz na osvojenie si moderných trendov v manažmente.

   ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

   Absolventi študijného odboru ekonómia a manažment sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu Senior manažér (manažér 2. stupňa, vyšší alebo starší manažér.) Senior manažér – magister manažmentu – ovláda nadstavbové funkcie manažmentu a je schopný riešiť riadiace problémy v širších súvislostiach, po primeranej praxi dokáže riadiť skupiny ľudí v  organizácii (podniku, inštitúcii) na úrovni úseku (divízie) a celej organizácie (podniku, inštitúcie), má komplexné znalosti o organizácii (podniku, inštitúcii).

   Teoretické vedomosti:

   • nadobudne prehlbujúce poznatky zo základných oblastí manažmentu a informatiky,
   • porozumie a osvojí si nadstavbové a špeciálne disciplíny manažmentu,
   • získa poznatky z podporných disciplín manažmentu.

   Praktické schopnosti a zručnosti:

   • dokáže riadiť veľké skupiny ľudí, plánovať, organizovať, viesť a kontrolovať prácu veľkej pracovnej skupiny,
   • je schopný zastávať vedúce pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,
   • je schopný riadiť a koordinovať činnosť niekoľkých veľkých pracovných útvarov alebo aj celej organizácie (podniku, inštitúcie),
   • súbor znalostí a zručností mu umožní uplatniť sa vo všetkých odvetviach podnikania aj v rozpočtovej sfére.

   Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

   • ovláda zložitejšie aplikácie z podnikových informačných systémov,
   • vie používať komunikačné techniky určené pre veľké skupiny ľudí,
   • je schopný zvládnuť enormné pracovné zaťaženie a regenerovať sa.
Ponuka štúdia

Rigorózne konanie:

Odbor:
1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Štandardná dĺžka štúdia:
najviac 12 mesiacov

Rigorózne konanie (PaedDr.)

  • Odbor:
   učiteľstvo a pedagogické vedy
  • Stupeň vysokoškolského štúdia:
  • Forma štúdia:
  • Štandardná dĺžka štúdia:
   najviac 12 mesiacov
  • Cena za semester:
   622 € – poplatok za rigorózne konanie
  • Vysoká škola DTI v zmysle § 53 ods. 9 a 10 a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 27 Študijného poriadku DTI prijíma v roku 2023 prihlášky na rigorózne pokračovanie v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

   Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.

   Rigoróznou skúškou uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej odbornej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný samostatne si osvojovať nové vedecké poznatky a aplikovať ich tvorivým spôsobom v praxi.

   Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr“.)

   Viac informácií

Rigorózne konanie (PhDr.)

  • Odbor:
   ekonómia a manažment
  • Stupeň vysokoškolského štúdia:
  • Forma štúdia:
  • Štandardná dĺžka štúdia:
   najviac 12 mesiacov
  • Cena za semester:
   650 € – poplatok za rigorózne konanie
  • Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore ekonómia a manažment, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.

   Rigoróznou skúškou uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej odbornej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný samostatne si osvojovať nové vedecké poznatky a aplikovať ich tvorivým spôsobom v praxi.

   Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr“.)