Vysoká škola DTI Poslanie našej školy

Hlavným poslaním Vysokej školy DTI je poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných študijných programoch, uskutočňovanie tvorivého vedeckého bádania a poskytovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom širokej ponuky kurzov a vzdelávacích aktivít.

Vysoká škola sa orientuje na produkciu a šírenie poznatkov a inovácií predovšetkým v oblasti aplikovaných študijných programov a vedných disciplín, s dôrazom na prípravu odborníkov žiadaných na trhu práce, s cieľom prispieť k budovaniu znalostnej a udržateľne konkurencieschopnej ekonomiky Slovenska.

Za týmto účelom spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, podnikateľskou sférou, verejným sektorom i mimovládnymi organizáciami a podieľa sa na medzinárodných projektoch.

Bakalárske štúdium

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, Manažment

Magisterské štúdium

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy: Učiteľstvo ekonomických predmetov

Rigorózne konanie

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy: Učiteľstvo ekonomických predmetov

Profesijné vzdelávanie

Ročné profesijné vzdelávanie: master of business administration, master of law, master of business administration

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Učiteľstvo praktickej prípravy

Bakalársky študijný program učiteľstvo praktickej prípravy, akreditovaný v rámci študijného odboru 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, je zameraný na prípravu kvalifikovaných učiteľov predovšetkým pre oblasť praktického výcviku žiakov na stredných odborných školách. Študijný program poskytuje všetkým študentom v rámci spoločneho základu potrebné vedomosti v oblasti pedagogiky a psychológie prostredníctvom skupín predmetov zameraných na tieto vedné disciplíny. Zároveň umožňuje od druhého ročníka diferenciáciu štúdia výberom voliteľných predmetov v rámci troch odborových špecializácií, ktoré umožňujú získať potrebné profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej odbornej oblasti. Štruktúra týchto odborných predmetov je preto rozčlenená do troch blokov, ktoré reprezentujú príslušnú profesijnú oblasť.

Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

Absolventi trojročného bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch sú schopní koncipovať a vyučovať tie profesijné praktické predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v profesijnom odbore ekonomika, pripravení viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v oblasti profesijného zamerania na ekonomiku na stredných odborných školách, schopní integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou, zabezpečovať administratívno–technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní, schopní vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore, pripravení študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.), permanentne sa vzdelávať a majú získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

Manažment

Bakalársky študijný program Manažment je akreditovaný v študijnom odbore 3.3.15 manažment a poskytuje teoretickú a praktickú prípravu pre pozíciu junior manažér. Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažment:

– je schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,

– sa môže uplatniť vo všetkých odvetviach podnikania aj vo verejnej a nevládnej sfére.

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Učiteľstvo ekonomických predmetov

Študijný program umožňuje rozšíriť a prehĺbiť poznatky získané štúdiom na prvom stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo v príbuznom študijnom programe. Absolventi študijného programu disponujú okrem vedomostí z disciplín svojej odborovej špecializácie aj poznatkami z teórie odborného vzdelávania, pedagogicko-psychologických predmetov, zručnosťami z odborovej didaktiky ekonomických predmetov, metodológie vedy, pedagogického výskumu a i.

RIGORÓZNE KONANIE

Učiteľstvo ekonomických predmetov

Učiteľstvo ekonomických predmetov
Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Rigoróznou skúškou uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej odbornej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný samostatne si osvojovať nové vedecké poznatky a aplikovať ich tvorivým spôsobom v praxi.

PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE

MBA – Master of Business Administration

Vysoká škola DTI ponúka manažérom možnosť získať prestížny profesijný titul MBA (Master of Business Administration). Profesijné vzdelávanie je založené na devätnásťročných skúsenostiach zahraničných partnerov.

Vzdelávanie sa uskutočňuje v spolupráci a partnerstve inštitúcií:
Warszaw Management University in Warsaw, Departament of MBA Studies, Faculty of Management and Technical Sciences (Wyzsa Szkola Menedzerska w Warszawe, ul. Kaweczynska 36, 03-772 Warszawa, Poland), akreditovaný program MBA Apsley Business School of London (UK).
Institute of International Studies and Education Humanum in Warsaw (Instytut Studiow Miedzinarodowych i Edukacji Humanum (ISMiE), ul. Złota 61/101 00-819 Warszawa, Poland)
DTI University (DTI University, s.r.o., Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovakia)
Dĺžka trvania profesijného vzdelávania MBA je jeden rok.

LL.M – Master of Law

Profil absolventa: Absolvent získa nadpriemerné znalosti prvkov systému práva. Stáva sa špecialistom na svojej pracovnej pozícii schopným riešiť kvalifikovane vzniknuté situácie z pohľadu práva.

Uchádzač: Absolvent právnického štúdia (štúdia s praxou v právnickej oblasti – končiace titulom Bc., BA, Mgr., MA, JUDr., Ing. a pod.). Štúdium je určené pre manažérov firiem, pracovníkov verejnej správy, právnikov (advokátov), ktorí sa zaoberajú prioritne obchodným a podnikovým právom. Absolvent si prehĺbi kvalifikáciu v oblasti korporátneho práva.

DBA – Doctor of Business Administration

Študijný program DBA (Doctor of Business Administration) je konzervatívnym programom doktorandského stupňa profesijného vzdelávania. Vysoká škola DTI ho realizuje v spolupráci so zahraničným partnerom Vysokou školou manažérskou vo Varšave. Ide o medzinárodne uznávaný titul doktorandského vzdelávacieho programu, ktorý nie je špecificky upravený zákonmi. Jedná sa o neakademický profesijný titul uvádzaný za menom.

Študijný program vychádza zo všeobecnej koncepcie DBA štúdií, ktorá je známa zo zahraničných manažérskych škôl a univerzít. Zamestnávatelia ho všeobecne prijímajú ako nadštandard manažérskeho vzdelávania vedúcich pracovníkov.

FAQs

 • Motivačné štipendium priznáva svojim študentom vysoká škola v súlade so štipendijným poriadkom a kritériami priznávania štipendií pre študentov školy. Štipendijný poriadok našej vysokej školy  a kritériá pre priznanie motivačného štipendia pre študentov DTI pre aktuálny akademický rok sú zverejnené na našej internetovej stránke. Motivačné štipendium sa priznáva najviac desiatim percentám študentov príslušnej vysokej školy z objemu finančných prostriedkov, ktoré pre tento účel vyčlení príslušnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu ministerstvo školstva. Pri priznávaní motivačného štipendia v podmienkach našej školy sa prihliada na výsledky v oblasti
  štúdia, plnenie študijných povinností alebo dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti vedy, výskumu, vývoja alebo ďalšej tvorivej odbornej činnosti za uplynulý akademický rok.  

 • Sociálne štipendium priznáva svojim študentom vysoká škola na základe zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov. Sociálne  štipendium  prispieva  na úhradu nákladov spojených so štúdiom a priznáva sa po splnení ustanovených podmienok študentom dennej formy štúdia, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike. Na sociálne štipendium má študent právny nárok a na jeho priznanie je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne posudzovaných  osôb.
  Na sociálne štipendium nemá nárok študent,
  a) ktorý  študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
  b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  c) ktorý študuje dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia pre daný študijný program alebo
  d) ktorý študuje externou formou štúdia.

 • Viď profil absolventa pri jednotlivých študijných programoch

 • NIE

  • Pre každý semester aj ročník je to individuálne. Rozloženie prednášok na jednotlivé víkendy závisí od toho, ako je postavený rozvrh na semester.

 • Predmety si môžete nájsť v Študijnom programe, ktorý je zverejnený na stránke školy – tu.

 • Pre denných študentov áno, sú hodnotení aj na základe dochádzky na jednotlivé prednášky a semináre.

  Pre externých študentov v zásade nie, ale  závisí to najmä od vyučujúceho a podmienok získania zápočtu, resp. skúšky.

 • Ak sa študent nemôže zúčastniť na štátnej skúške z dôvodov zdravotných,
  pracovných, atď., je povinný požiadať rektora DTI o odklad štátnej skúšky
  (dôvody uvedie v žiadosti). Ak je žiadosti vyhovené, prihlasuje sa na
  náhradný termín (cca október daného akademického roku). Náhradný termín SŠ spoplatnený nie je.

 • Ak študent nesplní podmienky (neodovzdá záverečnú prácu  v určenom termíne, prípadne je klasifikovaný FX), môže požiadať o opravný termín (cca október daného AR), na štátnu skúšku sa neprihlasuje. Je povinný podať žiadosť o predĺženie skúškového obdobia, ak nemá ukončené skúšky z predchádzajúcich ročníkov. Opravný termín SŠ je spoplatnený, viď smernica o školnom apoplatkoch.
  Ak študent splnil podmienky k ŠS (má všetky skúšky, záverečnú prácu
  ohodnotenú známkou, okrem FX), má právo požiadať rektora o náhradný termín štátnych skúšok (závažný dôvod – zdravotný), termín bude určený rektorom v mesiaci september. Títo študenti náhradný termín štátnej skúšky neuhrádzajú. Môžu sa ospravedlniť pred termínom št. skúšky, resp.3 dni po termíne št. skúšky.

Máte iné otázky?

Príhovor rektora

Milé študentky, vážení študenti, srdečne Vás pozdravujem a dovoľte mi, adresovať Vám týchto pár myšlienok. Neprihováram sa k Vám z príležitosti začiatku alebo konca akademického roka, ani z príležitosti výročia našej vysokej školy a ani z príležitosti iných významných sviatkov a udalostí. Píšem Vám preto, lebo si veľmi vážim fakt, že ste si vybrali našu školu na realizáciu Vašich plánov ohľadom Vášho vysokoškolského štúdia a ubezpečujem Vás, že Vaša voľba bola správna. Štúdium na Vysokej škole DTI je plné nových informácií, ktoré vychádzajú z najnovších poznatkov vedy v oblastiach, v ktorých poskytujeme vysokoškolské vzdelanie.
Sme stabilnou a medzinárodne uznávanou vzdelávacou inštitúciou. O našich úspechoch svedčí vyše 12000 úspešných absolventov vysokoškolského štúdia, rigorózneho pokračovania, celoživotného vzdelávania a profesijného vzdelávania na našej vysokej škole, ktorí šíria dobré meno Vysokej školy DTI doma i v zahraničí. Na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým mojím kolegom a spolupracovníkom za ich oddanú, cieľavedomú a zodpovednú prácu vo vzdelávaní a formovaní ďalších generácií vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku. Pevne verím, že aj Vy nám pomôžete svojím zodpovedným prístupom a svedomitým štúdiom skvalitniť našu prácu, ktorá je naším poslaním. Prajem Vám, aby slnko svietilo vždy tam, kde ste a aby ste vždy mali pokoj v duši, radosť v srdci a úsmev na perách.

Tomáš Lengyelfalusy

Kontakt


Vysoká škola DTI Poslanie našej školy

Hlavným poslaním Vysokej školy DTI je poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných študijných programoch, uskutočňovanie tvorivého vedeckého bádania a poskytovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom širokej ponuky kurzov a vzdelávacích aktivít.

Vysoká škola sa orientuje na produkciu a šírenie poznatkov a inovácií predovšetkým v oblasti aplikovaných študijných programov a vedných disciplín, s dôrazom na prípravu odborníkov žiadaných na trhu práce, s cieľom prispieť k budovaniu znalostnej a udržateľne konkurencieschopnej ekonomiky Slovenska.

Za týmto účelom spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, podnikateľskou sférou, verejným sektorom i mimovládnymi organizáciami a podieľa sa na medzinárodných projektoch.

Bakalárske štúdium

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, Manažment

Magisterské štúdium

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy: Učiteľstvo ekonomických predmetov

Rigorózne konanie

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy: Učiteľstvo ekonomických predmetov

Profesijné vzdelávanie

Ročné profesijné vzdelávanie: master of business administration, master of law, master of business administration

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Učiteľstvo praktickej prípravy

Bakalársky študijný program učiteľstvo praktickej prípravy, akreditovaný v rámci študijného odboru 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, je zameraný na prípravu kvalifikovaných učiteľov predovšetkým pre oblasť praktického výcviku žiakov na stredných odborných školách. Študijný program poskytuje všetkým študentom v rámci spoločneho základu potrebné vedomosti v oblasti pedagogiky a psychológie prostredníctvom skupín predmetov zameraných na tieto vedné disciplíny. Zároveň umožňuje od druhého ročníka diferenciáciu štúdia výberom voliteľných predmetov v rámci troch odborových špecializácií, ktoré umožňujú získať potrebné profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej odbornej oblasti. Štruktúra týchto odborných predmetov je preto rozčlenená do troch blokov, ktoré reprezentujú príslušnú profesijnú oblasť.

Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

Absolventi trojročného bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch sú schopní koncipovať a vyučovať tie profesijné praktické predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v profesijnom odbore ekonomika, pripravení viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v oblasti profesijného zamerania na ekonomiku na stredných odborných školách, schopní integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou, zabezpečovať administratívno–technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní, schopní vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore, pripravení študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.), permanentne sa vzdelávať a majú získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

Manažment

Bakalársky študijný program Manažment je akreditovaný v študijnom odbore 3.3.15 manažment a poskytuje teoretickú a praktickú prípravu pre pozíciu junior manažér. Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažment:

– je schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,

– sa môže uplatniť vo všetkých odvetviach podnikania aj vo verejnej a nevládnej sfére.

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Učiteľstvo ekonomických predmetov

Študijný program umožňuje rozšíriť a prehĺbiť poznatky získané štúdiom na prvom stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo v príbuznom študijnom programe. Absolventi študijného programu disponujú okrem vedomostí z disciplín svojej odborovej špecializácie aj poznatkami z teórie odborného vzdelávania, pedagogicko-psychologických predmetov, zručnosťami z odborovej didaktiky ekonomických predmetov, metodológie vedy, pedagogického výskumu a i.

RIGORÓZNE KONANIE

Učiteľstvo ekonomických predmetov

Učiteľstvo ekonomických predmetov
Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Rigoróznou skúškou uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej odbornej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný samostatne si osvojovať nové vedecké poznatky a aplikovať ich tvorivým spôsobom v praxi.

PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE

MBA – Master of Business Administration

Vysoká škola DTI ponúka manažérom možnosť získať prestížny profesijný titul MBA (Master of Business Administration). Profesijné vzdelávanie je založené na devätnásťročných skúsenostiach zahraničných partnerov.

Vzdelávanie sa uskutočňuje v spolupráci a partnerstve inštitúcií:
Warszaw Management University in Warsaw, Departament of MBA Studies, Faculty of Management and Technical Sciences (Wyzsa Szkola Menedzerska w Warszawe, ul. Kaweczynska 36, 03-772 Warszawa, Poland), akreditovaný program MBA Apsley Business School of London (UK).
Institute of International Studies and Education Humanum in Warsaw (Instytut Studiow Miedzinarodowych i Edukacji Humanum (ISMiE), ul. Złota 61/101 00-819 Warszawa, Poland)
DTI University (DTI University, s.r.o., Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovakia)
Dĺžka trvania profesijného vzdelávania MBA je jeden rok.

LL.M – Master of Law

Profil absolventa: Absolvent získa nadpriemerné znalosti prvkov systému práva. Stáva sa špecialistom na svojej pracovnej pozícii schopným riešiť kvalifikovane vzniknuté situácie z pohľadu práva.

Uchádzač: Absolvent právnického štúdia (štúdia s praxou v právnickej oblasti – končiace titulom Bc., BA, Mgr., MA, JUDr., Ing. a pod.). Štúdium je určené pre manažérov firiem, pracovníkov verejnej správy, právnikov (advokátov), ktorí sa zaoberajú prioritne obchodným a podnikovým právom. Absolvent si prehĺbi kvalifikáciu v oblasti korporátneho práva.

DBA – Doctor of Business Administration

Študijný program DBA (Doctor of Business Administration) je konzervatívnym programom doktorandského stupňa profesijného vzdelávania. Vysoká škola DTI ho realizuje v spolupráci so zahraničným partnerom Vysokou školou manažérskou vo Varšave. Ide o medzinárodne uznávaný titul doktorandského vzdelávacieho programu, ktorý nie je špecificky upravený zákonmi. Jedná sa o neakademický profesijný titul uvádzaný za menom.

Študijný program vychádza zo všeobecnej koncepcie DBA štúdií, ktorá je známa zo zahraničných manažérskych škôl a univerzít. Zamestnávatelia ho všeobecne prijímajú ako nadštandard manažérskeho vzdelávania vedúcich pracovníkov.

FAQs

 • Motivačné štipendium priznáva svojim študentom vysoká škola v súlade so štipendijným poriadkom a kritériami priznávania štipendií pre študentov školy. Štipendijný poriadok našej vysokej školy  a kritériá pre priznanie motivačného štipendia pre študentov DTI pre aktuálny akademický rok sú zverejnené na našej internetovej stránke. Motivačné štipendium sa priznáva najviac desiatim percentám študentov príslušnej vysokej školy z objemu finančných prostriedkov, ktoré pre tento účel vyčlení príslušnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu ministerstvo školstva. Pri priznávaní motivačného štipendia v podmienkach našej školy sa prihliada na výsledky v oblasti
  štúdia, plnenie študijných povinností alebo dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti vedy, výskumu, vývoja alebo ďalšej tvorivej odbornej činnosti za uplynulý akademický rok.  

 • Sociálne štipendium priznáva svojim študentom vysoká škola na základe zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov. Sociálne  štipendium  prispieva  na úhradu nákladov spojených so štúdiom a priznáva sa po splnení ustanovených podmienok študentom dennej formy štúdia, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike. Na sociálne štipendium má študent právny nárok a na jeho priznanie je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne posudzovaných  osôb.
  Na sociálne štipendium nemá nárok študent,
  a) ktorý  študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
  b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  c) ktorý študuje dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia pre daný študijný program alebo
  d) ktorý študuje externou formou štúdia.

 • Viď profil absolventa pri jednotlivých študijných programoch

 • NIE

  • Pre každý semester aj ročník je to individuálne. Rozloženie prednášok na jednotlivé víkendy závisí od toho, ako je postavený rozvrh na semester.

 • Predmety si môžete nájsť v Študijnom programe, ktorý je zverejnený na stránke školy – tu.

 • Pre denných študentov áno, sú hodnotení aj na základe dochádzky na jednotlivé prednášky a semináre.

  Pre externých študentov v zásade nie, ale  závisí to najmä od vyučujúceho a podmienok získania zápočtu, resp. skúšky.

 • Ak sa študent nemôže zúčastniť na štátnej skúške z dôvodov zdravotných,
  pracovných, atď., je povinný požiadať rektora DTI o odklad štátnej skúšky
  (dôvody uvedie v žiadosti). Ak je žiadosti vyhovené, prihlasuje sa na
  náhradný termín (cca október daného akademického roku). Náhradný termín SŠ spoplatnený nie je.

 • Ak študent nesplní podmienky (neodovzdá záverečnú prácu  v určenom termíne, prípadne je klasifikovaný FX), môže požiadať o opravný termín (cca október daného AR), na štátnu skúšku sa neprihlasuje. Je povinný podať žiadosť o predĺženie skúškového obdobia, ak nemá ukončené skúšky z predchádzajúcich ročníkov. Opravný termín SŠ je spoplatnený, viď smernica o školnom apoplatkoch.
  Ak študent splnil podmienky k ŠS (má všetky skúšky, záverečnú prácu
  ohodnotenú známkou, okrem FX), má právo požiadať rektora o náhradný termín štátnych skúšok (závažný dôvod – zdravotný), termín bude určený rektorom v mesiaci september. Títo študenti náhradný termín štátnej skúšky neuhrádzajú. Môžu sa ospravedlniť pred termínom št. skúšky, resp.3 dni po termíne št. skúšky.

Máte iné otázky?

Príhovor rektora

Milé študentky, vážení študenti, srdečne Vás pozdravujem a dovoľte mi, adresovať Vám týchto pár myšlienok. Neprihováram sa k Vám z príležitosti začiatku alebo konca akademického roka, ani z príležitosti výročia našej vysokej školy a ani z príležitosti iných významných sviatkov a udalostí. Píšem Vám preto, lebo si veľmi vážim fakt, že ste si vybrali našu školu na realizáciu Vašich plánov ohľadom Vášho vysokoškolského štúdia a ubezpečujem Vás, že Vaša voľba bola správna. Štúdium na Vysokej škole DTI je plné nových informácií, ktoré vychádzajú z najnovších poznatkov vedy v oblastiach, v ktorých poskytujeme vysokoškolské vzdelanie.
Sme stabilnou a medzinárodne uznávanou vzdelávacou inštitúciou. O našich úspechoch svedčí vyše 12000 úspešných absolventov vysokoškolského štúdia, rigorózneho pokračovania, celoživotného vzdelávania a profesijného vzdelávania na našej vysokej škole, ktorí šíria dobré meno Vysokej školy DTI doma i v zahraničí. Na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým mojím kolegom a spolupracovníkom za ich oddanú, cieľavedomú a zodpovednú prácu vo vzdelávaní a formovaní ďalších generácií vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku. Pevne verím, že aj Vy nám pomôžete svojím zodpovedným prístupom a svedomitým štúdiom skvalitniť našu prácu, ktorá je naším poslaním. Prajem Vám, aby slnko svietilo vždy tam, kde ste a aby ste vždy mali pokoj v duši, radosť v srdci a úsmev na perách.

Tomáš Lengyelfalusy

Kontakt