Skip to content

Vysoká škola DTI Poslanie našej školy

Hlavným poslaním Vysokej školy DTI je poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných študijných programoch, uskutočňovanie tvorivého vedeckého bádania a poskytovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom širokej ponuky kurzov a vzdelávacích aktivít.

Vysoká škola sa orientuje na produkciu a šírenie poznatkov a inovácií predovšetkým v oblasti aplikovaných študijných programov a vedných disciplín, s dôrazom na prípravu odborníkov žiadaných na trhu práce, s cieľom prispieť k budovaniu znalostnej a udržateľne konkurencieschopnej ekonomiky Slovenska.

Za týmto účelom spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, podnikateľskou sférou, verejným sektorom i mimovládnymi organizáciami a podieľa sa na medzinárodných projektoch.

Bakalárske štúdium

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, Manažment

Magisterské štúdium

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy: Učiteľstvo ekonomických predmetov

Rigorózne konanie

Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy: Učiteľstvo ekonomických predmetov

Profesijné vzdelávanie

Ročné profesijné vzdelávanie: master of business administration, master of law, master of business administration

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Učiteľstvo praktickej prípravy

Bakalársky študijný program učiteľstvo praktickej prípravy, akreditovaný v rámci študijného odboru 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, je zameraný na prípravu kvalifikovaných učiteľov predovšetkým pre oblasť praktického výcviku žiakov na stredných odborných školách. Študijný program poskytuje všetkým študentom v rámci spoločneho základu potrebné vedomosti v oblasti pedagogiky a psychológie prostredníctvom skupín predmetov zameraných na tieto vedné disciplíny. Zároveň umožňuje od druhého ročníka diferenciáciu štúdia výberom voliteľných predmetov v rámci troch odborových špecializácií, ktoré umožňujú získať potrebné profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej odbornej oblasti. Štruktúra týchto odborných predmetov je preto rozčlenená do troch blokov, ktoré reprezentujú príslušnú profesijnú oblasť.

Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

Absolventi trojročného bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch sú schopní koncipovať a vyučovať tie profesijné praktické predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v profesijnom odbore ekonomika, pripravení viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v oblasti profesijného zamerania na ekonomiku na stredných odborných školách, schopní integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou, zabezpečovať administratívno–technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní, schopní vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore, pripravení študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.), permanentne sa vzdelávať a majú získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

Manažment

Bakalársky študijný program Manažment je akreditovaný v študijnom odbore 3.3.15 manažment a poskytuje teoretickú a praktickú prípravu pre pozíciu junior manažér. Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažment:

– je schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,

– sa môže uplatniť vo všetkých odvetviach podnikania aj vo verejnej a nevládnej sfére.

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Učiteľstvo ekonomických predmetov

Študijný program umožňuje rozšíriť a prehĺbiť poznatky získané štúdiom na prvom stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, Učiteľstvo praktickej prípravy alebo v príbuznom študijnom programe. Absolventi študijného programu disponujú okrem vedomostí z disciplín svojej odborovej špecializácie aj poznatkami z teórie odborného vzdelávania, pedagogicko-psychologických predmetov, zručnosťami z odborovej didaktiky ekonomických predmetov, metodológie vedy, pedagogického výskumu a i.

Manažment

Absolventi študijného odboru ekonómia a manažment sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu Senior manažér (manažér 2. stupňa, vyšší alebo starší manažér.) Senior manažér – magister manažmentu – ovláda nadstavbové funkcie manažmentu a je schopný riešiť riadiace problémy v širších súvislostiach, po primeranej praxi dokáže riadiť skupiny ľudí v  organizácii (podniku, inštitúcii) na úrovni úseku (divízie) a celej organizácie (podniku, inštitúcie), má komplexné znalosti o organizácii (podniku, inštitúcii).

RIGORÓZNE KONANIE

Učiteľstvo ekonomických predmetov

Učiteľstvo ekonomických predmetov
Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Rigoróznou skúškou uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej odbornej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný samostatne si osvojovať nové vedecké poznatky a aplikovať ich tvorivým spôsobom v praxi.

Manažment

Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore ekonómia a manažment, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.Rigoróznou skúškou uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej odbornej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný samostatne si osvojovať nové vedecké poznatky a aplikovať ich tvorivým spôsobom v praxi.Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr“.)

PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE

MBA – Master of Business Administration

Vysoká škola DTI ponúka manažérom možnosť získať prestížny profesijný titul MBA (Master of Business Administration). Profesijné vzdelávanie je založené na devätnásťročných skúsenostiach zahraničných partnerov.

Vzdelávanie sa uskutočňuje v spolupráci a partnerstve inštitúcií:

 • Collegium Humanum – Warsaw Management University, ul. Marszałkowska 115, 00-112 Warszawa, Polsko
 • Apsley Business School, London, The United Kingdom
 • DTI University, Dubnica nad Váhom, Slovakia

Master of Business Administration (MBA) je profesijný vzdelávací program, ktorý ponúka účastníkom rozšírenie ich manažérskych znalostí a schopností nad rámec vysokoškolského vzdelania. Tento program je určený nielen pre manažérov, podnikateľov, predstaviteľov neziskových organizácii či verejnej správy, ale taktiež pre všetkých, ktorí si chcú rozšíriť znalosti o nové informácie z odboru a využiť teoretické a praktické vedomosti pre ďalší rozvoj kariéry.

Vybrať si môžete z nasledujúcich vzdelávacích programov:

 • Manažment organizácie
 • Finančný manažment
 • Manažment v realitnom biznise
 • Manažment zdravotníctva

Dĺžka trvania profesijného vzdelávania MBA je jeden rok.

LL.M – Master of Law

 • Vysoká škola DTI a Collegium Humanum – Warsaw Management University

  ponúka Postgraduálne štúdium zamerané na získanie profesijného titulu Master of Law (LL.M)

  v spolupráci s  World Jurist Association (WJA)Wasinghton (USA) & Apsley Business School of London (UK)

 • Profil absolventa: Absolvent získa nadpriemerné znalosti prvkov systému práva. Stáva sa špecialistom na svojej pracovnej pozícii schopným riešiť kvalifikovane vzniknuté situácie z pohľadu práva.

  Uchádzač: Absolvent právnického štúdia (štúdia s praxou v právnickej oblasti – končiace titulom Bc., BA, Mgr., MA, JUDr., Ing. a pod.). Štúdium je určené pre manažérov firiem, pracovníkov verejnej správy, právnikov (advokátov), ktorí sa zaoberajú prioritne obchodným a podnikovým právom. Absolvent si prehĺbi kvalifikáciu v oblasti korporátneho práva.

  Vyučovací jazyk: slovenčina

  Dĺžka štúdia: 1 rok

DBA – Doctor of Business Administration

Vysoká škola DTI a  Collegium Humanum – Warsaw Management University, organizujú

postgraduálne štúdium zamerané na získanie profesijného titulu Doctor of Business Administration (DBA)

v spolupráci s Apsley Business School of London (UK) v dĺžke 1 rok (2 semestre), 30 ECTS.

Študijný program DBA (Doctor of Business Administration) je konzervatívnym programom doktorandského stupňa profesijného vzdelávania. Vysoká škola DTI ho realizuje v spolupráci so zahraničným partnerom Vysokou školou manažérskou vo Varšave. Ide o medzinárodne uznávaný titul doktorandského vzdelávacieho programu, ktorý nie je špecificky upravený zákonmi. Jedná sa o neakademický profesijný titul uvádzaný za menom.


Študijný program vychádza zo všeobecnej koncepcie DBA štúdií, ktorá je známa zo zahraničných manažérskych škôl a univerzít. Zamestnávatelia ho všeobecne prijímajú ako nadštandard manažérskeho vzdelávania vedúcich pracovníkov.

Výhodou pre prijatie do tohto študijného programu je minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie ľubovoľného smeru s dostatočnou manažérskou praxou pri vedení tímov alebo projektov. Podmienkou je absolvované MBA štúdium. Predchádzajúca prax by mala byť minimálne cca. 5 rokov. Predchádzajúcu prax študent preukazuje čestným prehlásením a popisom vykonávanej pozície.

Obsahom samostatného semestra je spracovanie a obhajoba dizertačnej práce. Po dohode s tútorom si možno zvoliť tému dizertačnej práce už v priebehu štúdia a priebežne pracovať na dizertačnej práci.

MSc – Master of Science

Vysoká škola DTI a Collegium Humanum – Warsaw management University
ponúka Postgraduálne štúdium zamerané na získanie profesijného titulu Master of Science (MSc).

Názov modulu: Management and Technology

Uchádzač: Absolvent aspoň prvého stupňa bakalárskeho štúdia. V odôvodnených prípadoch možno ukončené vysokoškolské vzdelanie nahradiť preukázaním relevantnej praxe. Štúdium je určené nielen pre manažérov a podnikateľov, ale aj ostatným, ktorí chcú získať aktuálne informácie zo zvoleného odboru.

Profil absolventa: absolvent získa nadpriemerné vedomosti z manažmentu vrátene manažmentu technologických procesov

Vyučovací jazyk: slovenčina

FAQs

Máte iné otázky?

Príhovor rektora

Milé študentky, vážení študenti, srdečne Vás pozdravujem a dovoľte mi, adresovať Vám týchto pár myšlienok. Neprihováram sa k Vám z príležitosti začiatku alebo konca akademického roka, ani z príležitosti výročia našej vysokej školy a ani z príležitosti iných významných sviatkov a udalostí. Píšem Vám preto, lebo si veľmi vážim fakt, že ste si vybrali našu školu na realizáciu Vašich plánov ohľadom Vášho vysokoškolského štúdia a ubezpečujem Vás, že Vaša voľba bola správna. Štúdium na Vysokej škole DTI je plné nových informácií, ktoré vychádzajú z najnovších poznatkov vedy v oblastiach, v ktorých poskytujeme vysokoškolské vzdelanie.
Sme stabilnou a medzinárodne uznávanou vzdelávacou inštitúciou. O našich úspechoch svedčí vyše 12000 úspešných absolventov vysokoškolského štúdia, rigorózneho pokračovania, celoživotného vzdelávania a profesijného vzdelávania na našej vysokej škole, ktorí šíria dobré meno Vysokej školy DTI doma i v zahraničí. Na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým mojím kolegom a spolupracovníkom za ich oddanú, cieľavedomú a zodpovednú prácu vo vzdelávaní a formovaní ďalších generácií vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku. Pevne verím, že aj Vy nám pomôžete svojím zodpovedným prístupom a svedomitým štúdiom skvalitniť našu prácu, ktorá je naším poslaním. Prajem Vám, aby slnko svietilo vždy tam, kde ste a aby ste vždy mali pokoj v duši, radosť v srdci a úsmev na perách.

Tomáš Lengyelfalusy

Kontakt